Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o.

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może przybrać dowolną formę wybraną przez wnioskodawcę.

Wniosek powinien zawierać:

 1. Dane kontaktowe umożliwiające realizację wniosku.
 2. Dane podmiotu, do którego jest skierowany.
 3. Zakres informacji do udostępnienia.
 4. Formę udostępnienia informacji.
 5. Sposób przekazania informacji.

Wniosek należy dostarczyć do Spółki na jeden z poniższych sposobów:

 1. Drogą elektroniczną na adres mosir@mosir.org.pl.
 2. Pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 56, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
 3. Faksem na numer 25 752 24 46 wew.29.
 4. Osobiście w sekretariacie Spółki, mieszczącym się w części biurowej na drugim piętrze obiektu zlokalizowanego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 56 w Mińsku Mazowieckim, urzędującym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniami:

 1. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, Spółka powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. 
 2. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Spółka ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Spółka może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Spółka w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Spółka, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Spółka powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się. 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji.

Do decyzji, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

 1. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.
 2. Uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

 

Metadane

Data publikacji : 13.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Gągol

Opcje strony

do góry