Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Spółki

Rada Nadzorcza Spółki składa się z 3 członków powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników na okres trzyletniej kadencji.

Rada Nadzorcza jest zobowiązana wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności:

  1. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego i składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
  2. Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty i składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
  3. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz przyznawanie im wynagrodzenia.

Wyłącza się wykonywanie indywidualnego nadzoru przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

Sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników. 

Metadane

Data publikacji : 13.07.2020
Data modyfikacji : 13.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Gągol
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Gągol

Opcje strony

do góry