Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o.

Zgromadzenie Wspólników Spółki

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
 2. Podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia straty, a także o nie przeznaczaniu czystego zysku na dywidendę.
 3. Udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 4. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.
 5. Decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz o wystąpieniu z niej.
 6. Zatwierdzenie regulaminu Spółki, regulaminu Zarządu oraz regulaminu Zgromadzenia Wspólników.
 7. Zbycie lub nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
 8. Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub ustanowienie na nim prawa użytkowania.
 9. Udzielenie zgody Zarządowi Spółki na dokonywanie czynności prawnych powodujących zobowiązanie pieniężne przekraczające kwotę 30.000 EUR w sprawach nie związanych z bieżącą działalnością Spółki.
 10. Przyznanie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
 11. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.
 12. Zmiana aktu założycielskiego.
 13. Połączenie lob rozwiązanie spółki.

Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd.

Metadane

Data publikacji : 13.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Gągol

Opcje strony

do góry