Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o.

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o..

Data publikacji strony internetowej: 07.07.2020. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07.07.2020.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot publiczny nie jest uprawniony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Gagol, info@mosir.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 752 24 46 wew. 28. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać pod adresem Miejski ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56, 05-300 Mińsk Mazowiecki osobiście lub za pośrednictwem poczty oraz na adres mailowy mosir@mosir.org.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

AQUAPARK z LODOWISKIEM, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 1. Na wprost wejścia do budynku  AQUAPARK z LODOWISKIEM znajdują się dwa wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 2. Wszystkie miejsca parkingowe są oznakowane i pomalowane kolorem niebieskim z białym symbolem niepełnosprawności oznaczone znakiem drogowym D-18a z symbolem niepełnosprawności

Opis dostępności wejścia do budynku:

 1. Brak obszaru kontroli.
 2. Wejście główne do budynku znajduje się na poziomie terenu zewnętrznego, jest pozbawione barier architektonicznych.
 3. Wejście do budynku pozbawione jest progu, który mógłby utrudniać swobodne przemieszczanie się.
 4. Wejście główne do budynku przystosowane jest szerokością dla osób z niepełnosprawnościami np. dla osób na wózkach inwalidzkich.

Opis dostępności pomieszczeń w budynku AQUAPARK z LODOWISKIEM:

 1. Budynek AQUAPARK z LODOWISKIEM posiada cztery poziomy.
 2. Na poziomie 0 zlokalizowana jest Recepcja i Szatnia. Wejście dostosowane jest szerokością dla osób niepełnosprawnych, np. dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 3. Na poziomie 0 zlokalizowana jest winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo z przyciskami oznaczeń w alfabecie brajla, która zapewnia dostęp do wszystkich poziomów budynku.
 4. Korytarze budynku dostępne są dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma także urządzeń dla osób z wadami słuchu, informacji głosowych, pętli indukcyjnej.
 6. W budynku są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

STADION SPORTOWY, ul. Sportowa 1

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 1. Brak miejsc parkingowych dedykowanych osobom niepełnosprawnym

Opis dostępności wejścia do obiektu:

 1. Brak obszaru kontroli.
 2. Wejście główne do obiektu znajduje się na poziomie terenu zewnętrznego, jest pozbawione barier architektonicznych.
 3. Wejście do obiektu pozbawione jest progu, który mógłby utrudniać swobodne przemieszczanie się.
 4. Wejście główne do obiektu przystosowane jest szerokością dla osób z niepełnosprawnościami np. dla osób na wózkach inwalidzkich.

Opis dostępności obiektu sportowego:

 1. Brak obszaru kontroli.
 2. Teren zewnętrzny jest pozbawiony barier architektonicznych oprócz trybun sportowych, które nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami np. dla osób na wózkach inwalidzkich.

Opis dostępności pomieszczeń w budynku Stadionu Sportowego:

 1. Budynek Stadionu Sportowego posiada jedną kondygnację.
 2. Na parterze, przy wejściu głównym zlokalizowane są Portiernia i Biuro. Wejście jest dostosowane szerokością dla osób niepełnosprawnych, np. dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 3. W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma także urządzeń dla osób z wadami słuchu, informacji głosowych, pętli indukcyjnej.
 4. W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

STADION SPORTOWY, ul. Sportowa 1

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 1. Brak miejsc parkingowych dedykowanych osobom niepełnosprawnym

Opis dostępności wejścia do obiektu:

 1. Brak obszaru kontroli.
 2. Wejście główne do obiektu znajduje się na poziomie terenu zewnętrznego, jest pozbawione barier architektonicznych.
 3. Wejście do obiektu pozbawione jest progu, który mógłby utrudniać swobodne przemieszczanie się.
 4. Wejście główne do obiektu przystosowane jest szerokością dla osób z niepełnosprawnościami np. dla osób na wózkach inwalidzkich.

Opis dostępności obiektu sportowego:

 1. Brak obszaru kontroli.
 2. Teren zewnętrzny jest pozbawiony barier architektonicznych oprócz trybun sportowych, które nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami np. dla osób na wózkach inwalidzkich.

Opis dostępności pomieszczeń w budynku Stadionu Sportowego:

 1. Budynek Stadionu Sportowego posiada jedną kondygnację.
 2. Na parterze, przy wejściu głównym zlokalizowane są Portiernia i Biuro. Wejście jest dostosowane szerokością dla osób niepełnosprawnych, np. dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 3. W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma także urządzeń dla osób z wadami słuchu, informacji głosowych, pętli indukcyjnej.
 4. W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Dostępność tłumacza migowego

 

do góry